Bac I Ventayol

Som una empresa creada l'any 1.990, amb el desig d'oferir un servei de qualitat en els camps de l'Enginyeria Geològica, la Geologia del Medi Ambient, i els Reconeixements Geotècnics en general

Projectes

Enginyeria Geològica, Geologia del Mediambient i Reconeixements Geotècnics

Descarregar presentació

Introducció

BAC i Ventayol GeoServeis S.L., és una empresa creada l´any 1990 amb l'objectiu d'oferir un servei de qualitat en el camp de l'Enginyeria Geològica, la Geologia del Medi Ambient i els Reconeixements Geotècnics en general.

A l'actualitat BAC i Ventayol, GeoServeis disposa del següent equip geotècnic:

 

 • 2 Sondes per a la perforació de sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu, que és el mètode més eficient per a tenir un correcte reconeixement del subsòl. El primer equip (RL- 48C) disposa d'orugues de goma automotrius, i les seves reduïdes dimensions el fan molt útil en obres de difícil accés. L'altre equip (RL-400) està instal·lat sobre un camió tot terreny, i té una potència de perforació superior a l'anterior.
 • 1 Equip de Penetròmetre Estàtic Piezocón (CPTU), instal·lat sobre el camió de 15 tm. Aquest sistema, totalment informatitzat, permet l'obtenció automàtica de paràmetres com resistència en punta, fricció lateral unitària i pressió intersticial de l'aigua, valors tots ells molt útils en la caracterització geotècnica de terrenys relativament poc compactes. També es poden efectuar assaigs de dissipació de la pressió intersticial de l'aigua. El sistema de transmissió de les dades és sense cables, s'efectua per mitjà d'un senyal acústic que és rebuda en superfície per un micròfon acoblat a l'aparell. Les dades es visualitzen en temps real a l'ordinador situat en superfície.
 • 3 Equips de Penetròmetre Dinàmic (DPH i DPSH), dos dels quals estan instal·lats en les sondes de perforació, i un tercer equip que és independent i autopropulsat: ML-76A.
 • 1 Equip Electric Vane-Test de la casa sueca Geotech, GEOTECH EVT 2000, amb registre automàtic i informatitzat de la cohesió no drenada del terreny. Pot funcionar en qualsevol de les sondes perforadores.
 • Les sondes també poden realitzar sondeigs destructius, amb registre automàtic dels paràmetres de perforació.

La presència permanent d'un geòleg a peu de sondeig permet realitzar un control geològic "in situ", que moltes vegades resulta ser decisiu per a una ràpida presa de decisions.

Paral·lelament a la perforació de sondeigs, BAC i Ventayol Geo-Serveis, actua com empresa consultora en el camp de la Geologia Aplicada, la Geotècnia i els estudis Geoambientals.

El nostre camp d'activitats abarca un ampli ventall de possibilitats:

Des de l'estudi de la capacitat portant del terreny per a un habitatge unifamiliar, fins a l'anàlisi de grans edificacions amb excavació de soterranis per sota del nivell freàtic.

Des de la presa en sondeig de mostres de sòl contaminat, fins a l'estudi de l'impacte geoambiental d'un abocador de residus.

A l'estabilitat de talussos, o a l'estudi previ d'obres d'infraestructura com carreteres, línies ferroviàries, canalitzacions, i una llarg etc..., totes elles formen part del nostre ampli aspectre d'actuacions.

Els responsables de BAC i Ventayol Geo-Serveis, porten molts anys de dedicació professional en el món dels reconeixements geològics.

Altres característiques

Mitjans propis: Totes les sondes, i material geotècnic, són propietat de la nostra empresa.

Disposem de programes informàtics de la casa Rockware per a l'elaboració de dades geotècniques, com ara el programa Logplot que ens permet dibuixar les columnes litològiques dels sondeigs. Amb el programa CONRAD, de l'Institut Geotècnic Suec, interpretem els assaigs amb piezocon CPTU. També amb el programa CPeT-IT. L'avaluació de l'estabilitat de talussos la portem a terme amb el programa SPLOPE/W de la casa Geo-Slope.

Assaigs de laboratori: Aquests assaigs són subcontractats a empreses externes que estan degudament acreditades per la Generalitat.

Garantia de qualitat:

 • BAC i Ventayol Geoserveis SL és un Laboratori d´Assaigs pel Control de la Qualitat de l´Edificació en Assaigs de Geotècnia segons Declaració Responsable a la Generalitat de Catalunya segons Reial Decret RD410/2010 de 31 de març. Amb codi d'inscripció de Declaració Responsable: L0600075.
 • La nostra empresa realitza la perforació exclusivament amb extracció contínua de testimoni, perquè considerem que és la metodologia més adequada per poder estimar la naturalesa i el tipus de terreny, i per tant permet realitzar una millor caracterització geotècnica, que és el que en definitiva permet ajustar la resistència del terreny i abaratir costos constructius. No efectuem sondeigs a rotació helicoïdal perquè creiem que és un mètode que no ofereix plenes garanties.
 • La presència d'un geòleg, durant l'execució dels sondeigs i assaig CPTU, permet dur a terme un control geològic in situ, la qual cosa facilita la interpretació de les dades i garanteix una presa de decisions ràpida i correcta.
 • Som membre de l'ACEGAG (Associació de Consultors i Empreses de Geologia Aplicada de Catalunya).
 • Els nostres treballs compleixen amb els requisits geotècnics del CTE (Código Técnico de la Edificación).
 • Obtenció del nou Segell de Qualitat Geotècnica del Col.legi de Geòlegs de Catalunya, que valida la qualitat dels reconeixements, la seva transparència i traçabilitat, i l’adequació de la memòria tècnica a les prescripcions del CTE.