Bac I Ventayol

Som una empresa creada l'any 1.990, amb el desig d'oferir un servei de qualitat en els camps de l'Enginyeria Geològica, la Geologia del Medi Ambient, i els Reconeixements Geotècnics en general

Serveis

Tasques que desenvolupem

 • rl 48+al+moll+forum+tunejat

  Sondeigs

  • Sondeigs a rotació amb mostra contínua.
  • Piezocón. Penetròmetre estàtic. Assaig CPTU.
  • Sistema automatitzat d'execució dels assaigs SPT.
  • Hem estat dels primers en mesurar l'energia real SPT.
  • Presència permanent de geòleg a peu de sondeig.
  • Penetròmetre dinàmic Borros i DPSH.
 • 1635+talls page 1

  Estudis Geotècnics

  • Assessorament geològic i geotècnic.
  • Assistència en obra.
  • Geotècnia de projectes modificats. Revisió d'estudis.
  • Anàlisi de la fonamentació.
  • Capacitat portant del terreny.
  • Assentaments previsibles.
  • Càlcul de pilots i micropilots.
  • Estudis de millora del terreny de fonamentació.
  • Ripabilitat del terreny i empenta de terres.
  • Control d'excavacions.
  • Estudi d'excavacions sota el nivell freàtic.
  • Cartografia geotècnica.
 • 150320121793

  Hidrogeologia

  • Estudi d'excavacions sota el nivell freàtic.
  • Inventari de punts d'aigua.
  • Instal·lació de piezòmetres oberts tipus Cassagrande.
  • Instal·lació de piezòmetres mutlinivell.
  • Determinació de la permeabilitat del terreny.
  • Assaigs Lugeon i Lefranc.
  • Anàlisi de la direcció del flux de les aigües subterrànies.
  • Assaigs de minibombeig amb bomba submergible de 3", per mesurar-ne el cabal extret, i el descens en el propi piezòmetre. També se'n mesura la recuperació posterior.
 • treballs+flix

  Geologia del Medi Ambient

  • Sondeigs i presa de mostres de sòls i aigües.
  • Control de contaminació d'aigües subterrànies.
  • Estudis geològics d'impacte ambiental.
  • Estudis previs per la construcció d'abocadors.
 • impresi%c3%b3n+de+fax+de+p%c3%a1gina+completa

  Reconeixements geològics

  • Carreteres, Autopistes.
  • Línies fèrries.
  • Túnels i excavacions subterrànies.
  • Preses de terra i de formigó.
  • Cartografia geològica i geotècnica.
  • Avaluació de Riscos geològics.
  • Cartografies temàtiques.
 • rl 400+a+mercat+st+antoni

  Estudis de rehabilitació

  • Patologia de fonamentacions.
  • Avaluació del grau de seguretat dels fonaments.
  • Estudis de reforç de fonaments: micropilots, millora del subsòl, etc.
  • Estudis geotècnics per la reforma i millora d'edificis existents.
  • Estudi d'excavacions sota edificis existents.
 • annexes

  Estabilitat de Talussos

  • Estudis d'esllavissades.
  • Avaluació del coeficient de seguretat.
  • Despreniments rocosos.
  • Caracterització geomecànica de massissos rocosos.
  • Auscultació de talussos.
  • Projectes de correcció de talussos inestables.
  • Disseny d'excavacions.
  • Cartografia de Riscos de possibles despreniments en geotècnia vial.